Sinds 2014 is er het een en ander veranderd in de eerstelijns- en in de tweedelijns psychologische zorg.  Allereerst:  De naam veranderde . De eerstelijns psychologische zorg werd Generalistische Basis GGZ (GB- GGZ) genoemd en de tweedelijns psychologische zorg werd gespecialiseerde GGZ genoemd (G-GGZ). De grootste veranderingen vonden plaats in de Generalistische Basis GGZ.

  • De belangrijkste wijziging is dat er vanaf januari 2014 in de Generalistische Basis GGZ vergoed wordt per behandeling in plaats van per gesprek. In de gespecialiseerde GGZ was dit reeds al het geval.
  • Een andere belangrijke verandering is dat u in de Generalistische Basis GGZ geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen.  Ook in de Gespecialiseerde GGZ was hier al sprake van.

Let op: het eigen risico (€ 385,00) blijft wel bestaan!    

 

De Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. 
Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.

De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.

De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten) met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.

De GB GGZ Chronisch (gebaseerd op 750 minuten) voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Voor deze laatste groep wordt door sommige verzekeraars aan ons geen contract aangeboden.

Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45-50 minuten.

 

De Gespecialiseerde GGZ

Als psychotherapeut behandel ik  problemen die door de cliënt en/of zijn of haar omgeving als ernstig ervaren worden. Het betreft problemen of stoornissen die langere tijd bestaan, complex van aard zijn en specialistische behandeling vragen. De duur van psychotherapie varieert doorgaans tussen de 6 maanden en een aantal jaar. Bij een geldige DSM IV diagnose wordt de behandeling volledig uit het basispakket vergoed.

In 2018 heb ik met veel verzekerars een contract. Echter zijn de voorwaarden ingewikkelder geworden en ga ik deze voor een eerste contact met u uitgebreid doornemen.

Met een restitutiepolis krijgt u een behandeling altijd volledig vergoed .

 

De behandeling wordt bij de zorgverzekeraar gedclareerd in een DBC (diagnose behandelcombinatie).  De tarieven varieren per verzekeraar. De basis voor de tarieven zijn de tarieven, die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteiten

(NZA).https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_5079_01__Gespecialiseerde_geestelijke_gezondheidszorg.pdf

https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7117_03__Tariefbeschikking_Generalistische_Basis_GGZ.pdf

 U moet een verwijsbrief hebben van de huisarts. Op de verwijsbrief moet staan:

  1. de reden van verwijzing,
  2. de aard van de verwijzing (generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz)
  3. de ( vermoedelijke) diagnose.
  4. De AGB code van de huisarts
  5. Naam en geboortedatum

U kunt de verwijsbrief downloaden en (laten) invullen door de huisarts.

No show

Afspraken , die niet nagekomen worden zijn niet declarabel . Als u een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur) afgezegt hebt , komen de kosten hiervan deels voor uw rekening (no show). Voor een gemiste sessie wordt een bedrag van 50,00 euro in rekening gebracht .

Onverzekerde Zorg

Voor een aantal  diagnoses is de zorg niet meer verzekerd, Als u een behandeling wilt voor klachten welke niet vallen onder verzekerde zorg, zou u de behandeling zelf moeten betalen. De kosten van een consult zijn 110.- euro.